Rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur pe care e bine să o spui în fiecare zi! Dumnezeu să te ferească de toate relele și pagubele și să-ți dea reușită în viață, Amin!

Miluieşte, Milostive, făptura mîinilor Tale. Să nu Te îngreţoşezi de mine, nevrednicul; ci îndură-Te spre făptura Ta. Cela ce pentru mine Cruce ai răbdat, şi semnele rănilor ai primit şi m-ai vindecat; şterge rănile mele cu doctoria milostivirii şi cu buretele iubirii de oameni. Că toate le poţi, şi nimic nu Iţi este Ţie cu neputinţă.

Dă umilinţă inimii mele celei împietrite. Uşurează-mi greutatea conştiinţei. Primeşte lacrimile mele şi suspinarea, ca ale curvei, şi ca ale lui Petru, verhovnicul Apostolilor. Primeşte această mică mărturisire şi pocăinţă a mea.

Cela ce ai primit buna-cunoştinţă a tîlharului pe Cruce. Primeşte rodul cel din buzele mele ca pe o jertfa vie, bine-primită, întru miros de bună mireasmă.

Mă rog, îmblînzeşte-Te. Mă cuceresc, înduplecă-Te.

A păcătuit şi Manassi, împăratul acela; ci nu s-a pierdut, fiindcă s-a căit. A păcătuit şi Davld mai-nainte de acela; ci păcatul plîngîndu-şi, s-a miluit.

Multe pilde de acest fel am, care potolesc şi mîngîie mîhniciunea mea. care gonesc deznădăjduirea de la mine şi hrănesc nădejdea mîntuirii mele. Mîngîie şi Tu inima mea, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mîngîierea.

Odihneşte-o, şi fa-i bine cu izvorul milei Tale şi al bunătăţilor. Multe ai făcut din veac mari şi minunate, slăvite şi înfricoşate, cărora nu este număr; iară dacă pe mine, curvarul, mă vei mîntui, mai multă şi mare minune vei face. Că atîta este puterea milostivirii şi a iubirii Tale de oameni, încît şi din noroi mărgăritar face, şi din fiu al gheenii, fiu al împărăţiei săvîrşeşte.

Şi încă voi striga către Domnul meu, şi către Dumnezeul meu mă voi ruga: Ocîrmuieşte rămăşiţa vieţii mele după voia Ta. Intăreşte-mă întru frica Ta. Intemeiază-mă întru dragostea Ta. Şi cu mulţimea bunătăţii Tale. sfirşit bun, şi vrednic iubirii Tale de oameni dăruieşte-mi.

Şi caută cu milă şi cu iubire de oameni spre oasele şi încheieturile mele, şi spre toată alcătuirea ipostasului meu. Şi la loc de repaos şi de odihnă ticălosul meu suflet povăţuindu-l, aşează-l. Că multe lăcaşuri sînt la Tine, fiecăruia după vrednicie împărţindu-i.

Si încă mă rog şi mă cuceresc: Dă, Doamne, şi dar de pricepere nevredniciei mele, ca să înţeleg cele bine-plăcute Ţie, şi mie de folos.

Şi nu numai să le înţeleg, ci şi să fac aceea, adică a nu mă răpi şi împreună a mă duce cu cei deşerţi, a nu lucra cele necuvioase, cu nemărire deşartă împreună a mă smeri cu cei smeriţi, şi cu cei ce pătimesc împreună a pătimi, şi celor ce greşesc a le ierta.

Pentru că ştiu că de nu voi lăsa, nu mi se va lăsa. Pentru aceasta mă rog, iartă toate tuturor celor ce îmi greşesc mie. Că nu sînt aceştia pricinuitori, ci eu, ticălosul, cel ce nu fac voia Ta, şi nu păzesc poruncile Tale.

Şi celor ce mă iubesc pe mine rasplăteşte-le cu bogatele Tale daruri. Şi pe părinţii cei duhovniceşti şi fraţii pe care Tu mi i-ai dat, Milostive, cu judecăţile care ştii, împreună cu mine, cu iubire de oameni îndu- rîndu-Te miluieşte-i.

Graiurile acestea ale rugăciunii mele fie întîmpinîndu-mă pe mine, şi trăind eu. şi după ce voi muri.

Mărturisirea aceasta şi lacrimile îndreptează-se ca tămîia înaintea Ta, iară eu în fiecare zi aştept moartea cea netrecută. Şi trupul meu cel ticălos îngropării dîndu-se, se va strica, pe care îl vei învia, Dătătorule de viaţă, nestricat, în vremea facerii celei de a doua oară, iară duhul meu în mîinile Tale îl pun.

Odihneşte. Sfinte Stăpîne, întru lumina viilor şi în lăcaşul celor ce se veselesc, şi pe ai mei născători şi strămoşii şi fraţii, iară ai Tăi robi bine-cunoscători, şi pe cei ce mi-au poruncit mie, nevrednicului, să mă rog pentru dînşii; şi tuturor celor ce întru buna credinţă s-au săvîrşit, iartă-le.

Că deşi am păcătuit, dar nu ne-am depărtat de la Tine, nici am întins mîinile noastre către Dumnezeu străin, ci pe Tine Te-am cunoscut. Şi pe Tine Te-am iubit. Şi întru Tine am crezut. Şi Ţie ne închinăm.

Unuia Dumnezeu în Treime, întru Tine ne rugăm, şi la Tine nădejdile mîntuirii le atîrnăm. Miluieşte-ne pe noi după mare mila Ta, şi ne mîntuieşte întru împărăţia Ta cea cerească.

Adevărat, Doamne al meu, Doamne: aşa facă-se acestea întru noi, cei ce nădăjduim spre Tine, pentru cea multă şi necovîrşită bunătate a Ta, şi pentru milostivirea şi iubirea Ta de oameni cea negrăită. Pentru rugăciunile Prea-slăvitei. Prea-lăudatei. Prea-blagoslovitei şi Cu-Dar-dăruitei, Prea-sfintei Stăpînei noastre de Dumnezeu

Născătoarea şi pururea Fecioara Maria. ale Puterilor celor cereşti şi înţelegătoare, şi ale tuturor Sfinţilor care din veac bine Ţi-au plăcut Ţie. Amin. Amin. Amin.

Sfantul Ioan Gura de Aur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Cristian lucrase cu dânșii, dar era nevinovat. A ajuns la Bisericani într-o dimineață. Plângea ca un copil în paraclis… Ce poate să facă această icoană e mai presus de cuvinte

Cristian lucrase cu dânșii, dar era nevinovat. A ajuns la Bisericani într-o dimineață. Plângea ca ...